Đàn Ông Với Đàn Ông: Man to Man, Vietnamese edition

Chim Lac Press
SKU:
9781034362562
|
UPC:
9781034362562
$18.77
(No reviews yet)
Condition:
New
Usually Ships in 24hrs
Current Stock:
Estimated Delivery by: | Fastest delivery by:
Adding to cart… The item has been added
Nh?p d?p c?a Steve Packard nhanh d?n lên và ánh m?t háo h?c b?ng sáng khi anh di sâu hon vào nh?ng ng?n núi d?y thông. Cho d?n ngày nay, anh ?y dã ? ch?ng cu?i cùng c?a m?t cu?c hành trình thú v?. Ba ngày tru?c, anh ta dã cu?i ng?a ra kh?i th? tr?n San Juan r?c n?ng; dã ba tháng trôi qua k? t? khi anh ta di thuy?n ra kh?i c?ng Nam H?i. Xa xa noi dó, tiên li?u v?i nh?ng ngu?i dàn ông th?y th? trong m?t ngôi nhà tr? phía tru?c m?t nu?c b?n th?u, anh ta dã l?n lên d?t ng?t và th?m chí d?u dàng g?i nh? v? m?t vùng d?t s?ch hon mà anh ta dã lang thang khi còn là m?t c?u bé. Anh nhìn l?i nh?ng nam tháng dã qua khi nhi?u ngu?i dàn ông ch? nhìn t? m?t s? khu ngh? du?ng ch?ng h?n nhu khu nhà tr? c?a Black Jack, m?t chút dam chiêu. Ð?t ng?t ném bàn tay chua choi c?a mình xu?ng và m?t ante c?a mình trong m?t trò choi bài, anh ta dã d?ng d?y và b?t tàu tr? l?i Thái Bình Duong. Ngôi nhà c?a Packard có th? dã dánh v?n tên c?a nó b?ng b?y ch? cái c?a t? "xung l?c". Vào dêm mu?n ho?c s?m mai anh s? di theo con du?ng mòn t?i Packard's Grab, thung lung t?ng là c?a ông n?i anh và, vì s? hào phóng li?u linh t? phía ông già, cha c?a Steve cung v?y. Nhung không bao gi? là Steve, suy nghi v? ngu?i dàn ông trên con ng?a; Tin t?c v? cái ch?t c?a cha anh ?y dã d?n v?i anh ?y nam tháng tru?c và cùng v?i dó là nh?ng suy doán và t?n th?t sâu r?ng c?a Phil Packard.


  • | Author: Jackson Gregory
  • | Publisher: Chim Lac Press
  • | Publication Date: January 30, 2021
  • | Number of Pages: 268 pages
  • | Language: Vietnamese
  • | Binding: Paperback
  • | ISBN-10: 1034362569
  • | ISBN-13: 9781034362562
Author:
Jackson Gregory
Publisher:
Chim Lac Press
Publication Date:
January 30, 2021
Number of pages:
268 pages
Language:
Vietnamese
Binding:
Paperback
ISBN-10:
1034362569
ISBN-13:
9781034362562